OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

1. Vymedzenie pojmov

- predávajúci - prevádzkovateľ internetovej stránky MultiHelp.eu Štefan Vadkerti,  Vrbovská 541/67, 059 71 Ľubica.

- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

- tovar - produkty alebo služby v ponuke internetovej stránky  MultiHelp.eu

- objednávka - kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaná služba, alebo tovar

 

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v telefonickej podobe, e-mailom, alebo inak dohodnutou formou.

 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín po objednaní, prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak podklady potrebné k realizácii objednávky nespĺňajú požadované vlastnosti. V takomto prípade bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 3 pracovných dní.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, spravidla do 7 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti včas informovať.

b) Pri objednávke (po vypracovaní predbežnej zmluvy) je predávajúci oprávnený požadovať zálohovú platbu, ktorá je zvyčajne 50% z celkovej ceny služby. V prípade dodatočných objednávok tovaru je tovar zaslaný na dobierku, alebo doručovacou službou. Cenu tovaru je potrebné uhradiť na číslo účtu  2400379434 / 8330 (v ČR  2400379434 / 2010, IBAN: SK1283300000002400379434, swift kód: FIOZSKBAXXX), kde číslo vašej faktúry uveďte ako variabilný symbol. V takomto prípade bude objednaná služba realizovaná po prijatí platby na účet, poprípade po zaslaní potvrdenia o vykonaní platby na dohodnutú e-mailovú adresu.

c) Miesto odberu a zaslania tovaru je stanovené kupujúcim po potvrdení predbežnej zmluvy, alebo po dohode cez e-mail. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Táto je spoplatnená sumou od 2,80 € (Slovenská pošta), alebo kuriérom sumou od 5 € (Cena závisí od hmotnosti a rozmerov objednávky).

 

5. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Reklamácie je možné uplatniť do 24 hodín od prevzatia a to písomne na našu poštovú alebo e-mailovú adresu.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% stave predávajúcemu, čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom obale vrátane faktúry poštou prípadne kuriérskou službou na našu adresu.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, alebo neodbornou montážou.

d) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začatia reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.MultiHelp.eu, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávkach cez e-mail, písomne či telefonicky bude nakladať v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo otázok, nám pošlite e-mail, alebo kontaktujte spoločnosť telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v časti „Kontakty“.